รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
คณะกรรมการสถานศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย http://www.wstn.ac.th/images/kim/2/23192620_1847030568659692_1732708812_n.jpg   
วันอาทิตย์ที่ 09 ธันวาคม 2012 เวลา 13:32 น.

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

1. คณะกรรมการที่ปรึษาโรงเรียนวัดเสาธงนอก

     

1310
นายศรุต ใยสุ่น
            ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
        1315                          1316          1314
       นางวราภรณ์ วรรธะมานี                             นายวินัย อิ่มใจ        นางลาวัลย์ แย้มแสงทอง
       คณะกรรมการที่ปรึกษา                     คณะกรรมการที่ปรึกษา          คณะกรรมการที่ปรึกษา

 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืนฐานโรงเรียนวัดเสาธงนอก 

 

นเรศดม

                      นายนเรศ ดีมี

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

5789

3               2

          พระครูวิสาลพัฒโนดม

              นายสมเดช รุดดิษฐ์

 นางสาวสุวภัทร ศิริพัลลภ

                     ผู้ทรงคุณวุฒิ           คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา
            photo95             5        6
 นางสาวณัฐฐิญา มะนูญาธนพัฒน์               นายพงษ์สวัสดิ์ จารัตน์               นายสุนทร จันทร
        คณะกรรมการสถานศึกษา
           คณะกรรมการสถานศึกษา      คณะกรรมการสถานศึกษา
            7            8        23192963 1847030565326359 181911610 n
          นางบุญช่วย กาญจนปาน      นางสาวปณัฐฐา แย้มแสงทอง  นายบุญชู ประมาตร
         คณะกรรมการสถานศึกษา           คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา

          1

           1317        23192620 1847030568659692 1732708812 n
            นางโสภา อยู่โพธิ์ทอง           นายวิเชียร ศิริคุดตาภรณ์
  นางสาวปิยรัตน์ พ่วงไพโรจน์
         คณะกรรมการสถานศึกษา
          คณะกรรมการสถานศึกษา      คณะกรรมการสถานศึกษา
        

          44351213

          นางสาวนภาพร  ใจบุญ
          เลขานุการและคณะกรรมการ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 13:56 น.
 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์