รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
เขียนโดย จินตนา โอทอง   

DSCN8700

 

ประวัติโรงเรียนวัดเสาธงนอก 

                         โรงเรียนวัดเสาธงนอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา เป็นที่ดินของวัดเสาธงนอก ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่เดิม มีบางส่วนย้ายมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาประกอบอาชีพในการรับจ้าง โรงงาน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ฯลฯ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนของเครื่อง

อิเล็คทรอนิค ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนในแถบนี้เป็นแบบสากลทั่วไป        ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างออกไป เป็นชุมชน ที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสภาพและฐานะความ   เป็นอยู่

โรงเรียนวัดเสาธงนอกเปิดทำการสอนราวปี พ.ศ. 2478 โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานศึกษา โดยมีนายอำพร ลิมปสุนทร เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2483       ได้รับงบประมาณจากทางราชการสมทบกับเงินบริจาคจากประชาชน     สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้ทางวัดทางด้าน ตะวันออก  ฝั่งตรงข้ามกับวัด และทางโรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการ จัดสร้างอาคารหลังใหม่ ณ ที่ดินแห่งนี้ แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณจากทางราชการและท่านพระครูประสาทศิริชัย เจ้าอาวาสขณะนั้น      ได้ซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนเพื่อสร้าง     อาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 หลัง แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียนโดยใช้งบประมาณจากทางราชการและท่านพระครูประสาทศิริชัยหาเงินสมทบอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 5 ห้องเรียน เจ้าอาวาสองค์ต่อมาพระครูพิมลสมุทรคุณ ได้จัดหาวัสดุสมทบเทพื้นชั้นล่างประกอบกับ   ทางโรงเรียนได้ของบประมาณเงินผันจากสภาตำบลบางเสาธง กั้นห้องเรียนชั้นล่างอาคารเรียนหลังใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ในราวปี พ.ศ. 2511 และในขณะเดียวกับที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนนั้นก็มีการก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ พร้อมกันในภายหลัง  ต่อมา เช่น บ้านพักครู ห้องสุขา       เขื่อนคอนกรีต ถมสนามวอลเลย์บอล

ต่อมาได้มีการเสริมพื้นไม้ยกระดับพื้นชั้นล่างของอาคารเรียนทั้งสองหลัง และเทปูนเสริมหน้าอาคารเรียนทั้งสองหลังโดยใช้เงินจากการบริจาคของประชาชน เพื่อป้องกันน้ำท่วม ทาสีอาคารเรียนใหม่ทั้งสองหลัง อาคาร 1 จากเงินบริจาค    ส่วนอาคาร 2 ได้จากงบประมาณของทางราชการ ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2540 ได้ย้ายเสาธงจากหน้าอาคาร 1  มาอยู่หน้าอาคาร 2   ค่าใช้จ่ายได้จากเงินบริจาค ในปี พ.ศ. 2542 ทางโรงเรียนได้ขยายโรงฝึกงานเพื่อประโยชน์ใช้สอยในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  โดยได้เงินงบประมาณจากราชการส่วนหนึ่ง และยังได้งบประมาณสร้างห้องน้ำ 1 หลัง  จำนวน 4 ที่นั่ง ในปี พ.ศ. 2543 ได้    ปรับปรุง  ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง โดยได้งบประมาณมาจากการบริจาค   จัดสร้างห้องเรียนธรรมชาติ ปูพื้นด้วยอิฐ   ตัวหนอน    ใช้งบบำรุงบำรุงการศึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท จัดสร้างอาคารสหกรณ์ร้านค้า จากเงินบริจาคในวันเด็ก ปี พ.ศ. 2542 เป็นเงิน 40,000 บาท ใน   ปีการศึกษา 2547 ได้ปรับพื้นอาคาร 1 ชั้นล่างเป็นคอนกรีต จำนวน 2 ห้องเรียน ปูกระเบื้องเวทีอาคารอเนกประสงค์ และบริเวณที่ประกอบอาหารเป็นเงิน 75,000 บาท โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน

ในปีการศึกษา 2542 เป็นโรงเรียนต้นแบบกระบวนการเรียนรู้และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนที่เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ซึ่งมี 20 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษา     เมื่อปีการศึกษา 2545 โดยเริ่มใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาในชั้น ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.5 ปีการศึกษา 2547 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาครบทุกชั้น

ปี 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางเสาธง เป็นอาคาร       ค.ส.ล. สูง 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร    จำนวน 1 หลัง มูลค่า 1,500,000 บาท และได้สร้างแสลนด์หลังคาอลูซิงค์ จำนวน 1 หลัง มูลค่า 500,000 บาท

ปัจจุบันทางโรงเรียนวัดเสาธงนอกมีครูประจำการทั้งสิ้น 12คน ครูอัตราจ้าง 5คน นักการ 1คน ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 326 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 177 คน นักเรียนหญิง จำนวน 149 คน จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกคน เก่ง ดี และมีความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2551

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์