รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
เขียนโดย จินตนา   

 

                    พันธกิจโรงเรียน

 

        จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนา ผู้เรียนเป็นสำคัญ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนา

สู่คุณภาพระดับสากล ดังนี้     

                1. ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาดและปลอดภัย

                2. พัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาโปรแกรมไปพร้อม

กันเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

               3. ส่งเสริมนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ในเชิงกว้างและลึก

               4.เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีจิตสำนึกรักความเป็นไทยวิถีชีวิตพอเพียงและประชาธิปไตยโดยการ

บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             5. ปลูกฝังและพัฒนาทักษะการคิดและทักษะชีวิต

               6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ

               7. จัดการบริหารโรงเรียนเชิงระบบมุ่งเน้นผลงาน และมีธรรมาภิบาล

               8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์

       

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์