รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   


  

                                                     ปรัชญา คติพจน์

b1

ปรัชญา

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
คติพจน์
เรียนดี มีพลานามัย ยึดวินัย ใฝ่คุณธรรม
 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์