รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   

 

                                  ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ) ดังนี้

        1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 323 คน

                2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

 

.1/1

อ.1/2

.2/1

.2/1

1

1

1

1

11

9

13

11

10

11

8

11

21

20

21

22

   รวมระดับปฐมวัย

4

44

40

84

.1

.2

.3

.4

.5/1

.5/1

.6

1

1

1

1

1

1

1

12

24

23

18

16

19

19

18

13

19

20

10

10

18

30

37

42

38

26

29

37

รวมระดับประถมศึกษา

7

131

108

239

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

11

175

148

323

 

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์