รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
นโยบายโรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   

นโยบายโรงเรียน 4 ส

 

ส 1 สนุกสนาน

                มุ่งสร้างโรงเรียนให้มีชีวิตชีวา สดชื่น สงบ แจ่มใส วัสดุ อาคารสถานที่ได้รับการดูแล มีสภาพปัจจุบันพร้อมใช้ประโยชน์ตลอดเวลา สามารถให้ชุมชนร่วมใช้ประโยชน์ได้ ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุนทรียนิสัย ผ่านกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน มุ่งให้บุคลากรและครูจัดบริการการศึกษาและนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก มีความร่าเริง สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ( Play and Learn )

 

ส 2 สร้างสรรค์

                มุ่งปลูกฝังความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียน มีความสนใจ ใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเอง รักการอ่านทุกวัน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยี และภาษาเพื่อการสื่อสาร ให้มีความคิดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economics) สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในสังคมระบบโลกโลกาภิวัตน์ (Play, Learn and Create)

 

ส 3 สมศักดิ์ศรี - ศักยภาพ  

                มุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแหล่งสร้างบุคคลคุณภาพ ที่ชุมชน มีส่วนร่วมมือ ร่วมใจในการริเริ่มพัฒนา ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน และนำวิทยากรในชุมชนเข้าร่วมพัฒนาโรงเรียน ให้คำปรึกษา นิเทศติดตาม สนับสนุนดูแลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้บุคลากร ครูและนักเรียน มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self esteem)

ครูและบุคลากร จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพแห่งตน (Play, Learn , Create and Potency)

 

ส 4 สมานสามัคคี

                มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความรู้สึก ความคิด จิตใจ ให้บุคลากร ครูและนักเรียน มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยในตนเอง มีน้ำใจนักกีฬา มีหิริโอตัปปะ พรหมวิหาร 4 สัปปุริสธรรม 7 และอื่นๆ กล่าวคือ ใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ เป็นอาสาสมัคร มีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นกัลยาณมิตร สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ (Play, Learn , Create, Potency and Free will)

 

      

 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์