รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home ปีการศึกษา 2555
รางวัลเกียรติยศ สธน.ปีการศึกษา2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:44 น.

         ปีการศึกษา 2555  default 1st placedefault 1st placedefault 1st placedefault 1st placedefault 1st place

n      เป็นศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพป.สป. 2

n      รางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถว สพป.สป.2

n      รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด

n      รางวัลเหรียญเงิน การเขียนคำขวัญภาษาไทย สพป.สป.2

n      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนคำขวัญ สพป.สป.2

n      รางวัลเหรียญเงิน การทำหนังสือเล่มเล็ก   สพป.สป. 2

n      เข้าสู่รอบคัดเลือกเครื่องบินกระดาษพับ ประเภทบินนาน งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

n      ต้นแบบครูผู้สร้างคน

                             ครูจตุพร กวีวังโส

                       ครูสุวภัทร ศิริพัลลภ

n      หนึ่งแสนครูดี  คุรุสภา

                             ครูจตุพร กวีวังโส

                             ครูสุวภัทร ศิริพัลลภ

                       ครูจงกล มะนู

                       ครูสุภัชช์สิริ กำจรวาณิชย์กุล

                       ครูอมรา   เกษมสุข

n        หนึ่งแสนครูดี  

                             ครูสุภัชช์สิริ กำจรวาณิชย์กุล

                       ครูอมรา   เกษมสุข

n       ครูสอนดี        

                            ครูสุวภัทร ศิริพัลลภ

n       ครูผู้สอนดีเด่น

                            ครูจตุพร   กวีวังโส

n รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ตามรอยทศพิธราชธรรมถวายองค์ราชันย์พ่อของแผ่นดิน

                            นายจตุพร กวีวังโส , นางสาวสุวภัทร ศิริพัลลภ

       n รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบครูผู้สร้างคน

                            นายจตุพร กวีวังโส , นางสาวสุวภัทร ศิริพัลลภ

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม สพป.สป.2

n        การเล่านิทานประกอบสื่อ (ปฐมวัย)

          ได้รางวัลเหรียญเงิน

n        การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ (ปฐมวัย)

           ได้รางวัลเหรียญทองแดง

n        การปั้นดินน้ำมัน (ปฐมวัย)

           ได้รางวัลเหรียญเงิน

n        ขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1 – ป.6

          ได้รางวัลเหรียญเงิน

n        วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ป.1 – ป.6

          ได้รางวัลเหรียญทอง

n        การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1–ป.6

          ได้รางวัลเหรียญทอง

n        โครงงานอาชีพ ป.4 – ป.6

          ได้รางวัลเหรียญทอง

n        การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1–ป.3

          ได้รางวัลเหรียญทอง

n        การใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน ป.4 – ป.6

          ได้รางวัลเหรียญเงิน

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( O-Net ) ปีการศึกษา 2555

 

ค่าคะแนนเฉลี่ย   O-Net   ปีการศึกษา   2555

 

วิชา

 

ปี 55

 

>สังกัด

 

>จังหวัด

 

>ประเทศ

 

หมายเหตุ

 

ภาษาไทย                        

 

48.93

 

ü

 

ü

 

ü

 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

61.07

 

ü

 

ü

 

ü

 

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

59.73

 

ü

 

ü

 

ü

 

 

ศิลปะ

 

53.50

 

 

ü

 

ü

 

 

สังคมศึกษา

 

45.87

 

 

ü

 

ü

 

 

วิทยาศาสตร์

 

36.85

 

 

ü

 

 

 

อังกฤษ

 

33.00

 

 

 

 

เพิ่มขึ้นร้อยละ4.52

 

คณิตศาสตร์

 

33.17

 

 

 

 

 

ข้าราชการครูผู้พัฒนาตนเองดีเด่น ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ประจำปี 2555  สพป.สป.2

nนางสาวนภาพร ใจบุญ

nนายจตุพร กวีวังโส , นางสาวสุวภัทร ศิริพัลลภ

nนางสุภัชช์สิริ กำจรวาณิชย์กุล,นางสาวอมรา เกษมสุข

nนางจงกล มะนู , นางเบญจพร ทองมี

nนางศิริลักษณ์ ปลั่งวิจิตร , นางสาวเมตตา บุตรสาร

nนายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน , นางสาวลภัสรดา สายหยุด

nนางดารารัศมี ดีปัญญา ,นางสาวกนกกาญจน์ แก้วนุช

nนางสาวจินตนา โอทอง , นางสาวอนงค์ ตุ้มมาศ

nนางสาวปุญทรัสมิ์ ปิติรุจิภัคพงศ์

nนางสาวพัชราภา ทองมี

 

รางวัลเข็มเกียรติยศนักเรียน คนดี ศรีสมุทรปราการ

nเด็กหญิงนริศรา   ศรีสุข

nเด็กหญิงพรชิตา ปาแก้ว

 

  รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555

nด้านบริหารฯ       ได้คะแนนเฉลี่ย   3.880

nด้านหลักสูตรฯ   ได้คะแนนเฉลี่ย   3.250

nด้านกิจกรรมฯ     ได้คะแนนเฉลี่ย   3.560

nด้านบุคลากร       ได้คะแนนเฉลี่ย   3.670

nด้านผลลัพธ์         ได้คะแนนเฉลี่ย   3.050

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒

nรางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ป.1 – ป.6

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม  สพป.สป.2

nรางวัลเหรียญเงิน  

                  การเล่านิทานประกอบสื่อ (ปฐมวัย)

nรางวัลเหรียญทองแดง

    การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ประดาษ (ปฐมวัย)

nรางวัลเหรียญเงิน

     การปั้นดินน้ำมัน (ปฐมวัย)

nรางวัลเหรียญเงิน

     ขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ป.1 – ป.6

nรางวัลเหรียญทอง

     วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ป.1 – ป.6

nรางวัลเหรียญทอง

           การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1–ป.6

nรางวัลเหรียญทอง

           การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4 – ป.6

nรางวัลเหรียญทอง

           การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1–ป.3

nรางวัลเหรียญเงิน

           การใช้เข็มทิศ และการคาดคะเน ป.4 – ป.6

nรางวัลเหรียญทอง

           การประกวดมารยาทไทย ป.1 – ป.3

nรางวัลเหรียญทองแดง

           การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 – ป.3

nรางวัลเหรียญเงิน

           การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 – ป.6

nรางวัลเหรียญทอง

           การใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ป.4 – ป.6

nรางวัลเหรียญเงิน

   การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ป.4 – ป.6

 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดบ้านราชวินิตบางแก้ว ’ 55

nรางวัลเหรียญทอง

   วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว

nรางวัลเหรียญทองแดง  

   ตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา

nรางวัลเหรียญทองแดง

   การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ

nรางวัลเหรียญทองแดง

    การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book )

nรางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

 

ผลการแข่งขันงานนิทรรศการวิชาการ ( Open House )

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

nรางวัลชนะเลิศ การประกวดสร้างงานกราฟฟิคด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นป.4 - 6

nรางวัลรองชนะเลิศ อันดับการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับชั้นป.4-6

  

  ผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

nรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทเนตรนารีสามัญ

                                                                                      

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:10 น.
 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์