รายงานประจำปีของสถานศึกษา

Home
ประวัติผู้อำนวยการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นิวัฒน์ ฤกษ์กังวาน   
วันอังคารที่ 05 มิถุนายน 2012 เวลา 22:51 น.

photo

ประวัติ ผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล นางสาวนภาพร ใจบุญ

โทรศัพท์ 02-338-1533

ประวัติการศึกษา

n Dip. In Ed. Admin. / Burapa University (2550)

n ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (2545)

คณะรัฐศาสตร์   สาขาการบริหารรัฐกิจ

n ประกาศนียบัตร มัคคุเทศก์ (ภาษาอังกฤษ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2532)

n Dip. in Tourist   guide / TTT (2532)

n วิทยาศาสตร์บัณฑิต (2522)

วิชาเอก จิตวิทยาการแนะแนว

วิชาโท การวัดผลและการ

ประเมินผลการศึกษา

n ประกาศนียบัตร วิทยาลัยครูสวนสุนันทา (2518)

ประวัติการทำงาน

n อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดราชพิธ (2523)

n อาจารย์ 2 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (2535)

n อาจารย์ 3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (2545)

n ครู คศ.3 โรงเรียนนวมินท ราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (2550)

n ผู้อำนวยการ

โรงเรียนปากคลองมอญ   (2553)

n ผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดเสาธงนอก   (2555)

ประสบการณ์

n หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2552)

- หัวหน้างานแนะแนว

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ( 2550)

n หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว (2540)

n ครูแนะแนว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (2535)

n หัวหน้างานแนะแนว โรงเรียนวัดราชบพิธ(2525)

วิสัยทัศน์แห่งการงาน

n งานเสร็จ…….. การงานไม่อากูล

n เป็นประโยชน์……..มีประโยชน์สูง/ประหยัดสุด

n เป็นสุขร่วมกัน….ทีมงานมีความสุขจากผลของงาน

n เป็นธรรม……ทำงานเหมือนปฏิบัติธรรม/เสมอภาค

n เป็นมิตร……..ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น

n มีชีวิตที่ดีขึ้น….. ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รางวัลเกียรติยศ (อดีต)

*** ครูดีเด่นสายสนับสนุนการสอน

*** ครูผู้มีผลงานดีเด่น  สหวิทยาเขตแก้วปราการ

*** ครูผู้มีผลการสอนดีเด่น  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

*** รางวัลชนะเลิศ  การบริหารจัดการงานแนะแนวดีเด่น

*** รางวัลการบริหารจัดระบบดีเด่น  กยศ.

รางวัลเกียรติยศ

*** ครูดีเด่น   กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพท.สป. เขต 2

*** ครูเข็มทอง สพท.สป. เขต 2

*** ครูดี-สอนเก่ง สพท. สป. เขต 2

*** ครูตัวอย่าง / ครูยอดนักค้นคว้า 2 ปีซ้อน

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

*** ครูแม่แบบโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่ม 9

*** รางวัลชนะเลิศ การบริหารจัดการงานแนะแนวดีเด่น

*** รางวัลสถานศึกษาพอเพียง สพฐ.

*** โรงเรียนมีผลการสอบ O-NET ระดับดีเยี่ยม TOP 27

*** ข้าราชการครูผู้พัฒนาตนเองดีเด่น ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สพท.สป. 2

*** โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 3 ปีซ้อน

*** โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น สพป.สป. 2

*** รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

*** รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง ผลงานโครงการประชาชนไทย ประชาชนอาเซียน

*** ฯลฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 01 เมษายน 2017 เวลา 16:53 น.
 

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา


 

โรงเรียนวัดเสาธงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

เลขที่ 21  หมู่ที่ 6  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10540

E-Mail : wstn_54@hotmail.com โทรศัพท์ 02 – 3381533 โทรสาร 02 – 3381533

 

 

Premium joomla themes

เพจประชาสัมพันธ์